1.Εγγραφή στο Μητρώο Περιφερειακών Ενοτήτων Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Τομέα μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα Σύμφωνα με την Π2Γ1οικ.5963312D11 (ΦΕΚ 13101Β) Υπουργική Απόφαση για τη μορφή του Αριθμού Μητρώου και τη διαδικασία εγγραφής στο Εθνικά Μητρώο και στο Μητρώο Περιφερειακών Ενοτήτων Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας ιδιωτικού τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι «Άγγελοι της Χαράς» έχουν εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο με Αριθμό:
09121ΑΕΕ11096Ο46Ν 1701
2.Εγγραφή Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων Οι «Άγγελοι της Χαράς» είναι εγγεγραμμένοι στο Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, το οποίο προβλέπεται στα άρθρο 12 του ν.264611998 ΦΕΚ 236/Α με  Αριθμό Μητρώου:
09121ΑΕΕ11096046Ν 1587
3.Εγγραφή  στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού Κατόπιν ελέγχου της ταυτότητας του φορέα  «Άγγελοι της Χαράς» και ΑΦΜ 997168201, η εγγραφή στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (http://drasis.culture.gr/) έχει ολοκληρωθεί με αριθμό μητρώου:
20761
4.Φορέας Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης – ΑΤΛΑΣ Οι «Άγγελοι της Χαράς» με Α.Φ.Μ. 997168201, Δ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ ΙΒ συμμετέχουν στο «Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ» ως Φορέας Υποδοχής. Αριθμός Βεβαίωσης:
35907 / 31-05- 2021